Κανονισμός (EOK) αριθ. 3173/73 τής Επιτροπής τής 22ας Νοεμβρίου 1973 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 1203/73 τής Επιτροπής τής 4ης Μαΐου 1973 περί καθορισμού τών συντελεστών προσαρμογής πού εφαρμόζονται στίς τιμές αγοράς στόν τομέα τών οπωροκηπευτικών