Γραπτή ερώτηση E-4020/07 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με χημικό εργοστάσιο κοντά σε ζώνες φυσικών οικοτόπων στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας