2008/720/ΕΚ: Αποφασης της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008 , για την τροποποίηση του προσαρτήματος Β του παραρτήματος VII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις των τομέων του κρέατος, του κρέατος πουλερικών, των ιχθύων και του γάλακτος καθώς και των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4144] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)