Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2666/84 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1984 για πέμπτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 320/84 περί καθορισμού, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που βρίσκονται στην αλιευτική ζώνη της Κοινότητας, του προσωρινού συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το 1984, του προσωρινού μεριδίου αυτών των αλιευμάτων που χορηγείται στην Κοινότητα, της κατανομής του μεριδίου αυτού μεταξύ των κρατών μελών και των όρων υπό τους οποίους το σύνολο επιτρεπομένων αλιευμάτων είναι δυνατόν να αλιευθεί