Υπόθεση T-172/07: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 2ας Ιουνίου 2008 — Atlantic Dawn κ.λπ. κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Αλιευτικές ποσοστώσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 2371/2002 — Μη συνδρομή της προϋποθέσεως η προσβαλλόμενη πράξη να αφορά άμεσα τον προσφεύγοντα — Απαράδεκτη)