Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ