2008/86/ΕΚ: Απόφαση αριθ. 1/2008 της μεικτής επιτροπής γεωργίας που συστάθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος 4