Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8721 — Owens Corning / Paroc) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 351/05