Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/564 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 1813] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$