Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών