Κανονισμός (EOK) αριθ. 554/82 τής Επιτροπής τής 26ης Φεβρουαρίου 1982 σχετικά μέ τούς ποσοτικούς περιορισμούς τού παραρτήματος IV τού κανονισμού (EOK) αριθ. 3061/79 τού Συμβουλίου καί περί τροποποιήσεως τών παραρτημάτων ΙΙ καί ΙΙΙ τού κανονισμού (EOK) αριθ. 3554/80 τού Συμβουλίου περί τού κοινού καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας