Υπόθεση T-219/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 3ης Μαΐου 2007 — Ισπανία κατά Επιτροπής (Αλιεία — Εξέλιξη της αλιευτικής ικανότητας των αλιευτικών στόλων των κρατών μελών — Καθεστώς εισόδων και εξόδων — Επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας — Γλωσσικό καθεστώς)