Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9413 — Lactalis / Nuova Castelli) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)