ΓΔ Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας (JLS) — Προκήρυξη κενής θέσης για την ανάθεση καθηκόντων διευθυντή (βαθμός AD 14) — Διεύθυνση Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (JLS.D) στις Βρυξέλλες (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2008/10097