91/143/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1991 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 86/194/ΕΟΚ και για περαιτέρω οικονομικά μέτρα όσον αφορά τις εισαγωγές νωπών κρεάτων, προέλευσης Αργεντινής