Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά