90/640/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1990 που επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να εφαρμόσει στα σοβιετικά στρατεύματα που σταθμεύουν στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, παρέκκλιση από τα άρθρα 14 και 15 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών