Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1610/2006 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2006 για παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/1998 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 όσον αφορά ορισμένα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδιδόμενα για το τμήμα του Ιουλίου 2006, στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού