Υπόθεση T-144/05: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 — Muñiz κατά Επιτροπής (Πρόσβαση σε έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα αφορώντα συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του τμήματος Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία (μηχανικά/διάφορα) της επιτροπής τελωνειακού κώδικα — Απαγόρευση πρόσβασης — Εξαίρεση σχετικά με την προστασία της διαδικασίας λήψης απόφασης)