Γραπτή ερώτηση E-2328/08 υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Προστασία αδέσποτων σκύλων