Οδηγία 2006/129/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , για την τροποποίηση και τη διόρθωση της οδηγίας 96/77/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)