Υπόθεση F-145/07: Προσφυγή-αγωγή της 27ης Δεκεμβρίου 2007 — Bosman κατά Συμβουλίου