Υπόθεση C-119/08: Διάταξη του Δικαστηρίου(τρίτο τμήμα) της 5ης Φεβρουαρίου 2009 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Δημοκρατία της Λιθουανίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mechel Nemunas UAB κατά Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (Άρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Πρώτη οδηγία ΦΠΑ — Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 33, παράγραφος 1 — Έννοια του όρου φόροι κύκλου εργασιών — Φόρος υπολογιζόμενος βάσει του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που επεβλήθη προκειμένου να χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα συντηρήσεως και αναπτύξεως του εθνικού οδικού δικτύου)