Γραπτή ερώτηση E-5555/09 υποβολή: Ingeborg Gräßle (PPE) προς την Επιτροπή. Αποδοχή ωφελημάτων