Γραπτή ερώτηση E-4678/07 υποβολή: María Isabel Salinas García (PSE) και Iratxe García Pérez (PSE) προς την Επιτροπή. Αύξηση της τιμής των δημητριακών λόγω της κάμψης της προσφοράς