Υπόθεση C-90/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 12ης Ιουλίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2004/12/ΕΚ — Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας — Μη εμπρόθεσμη μεταφορά)