Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4288 — SAAB/EMW) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ