Γραπτή ερώτηση E-6498/07 υποβολή: Michael Cramer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Επέκταση του έργου αριθ. 1 των ΔΕΔ στη Σκανδιναβία