Γραπτή ερώτηση αριθ. 1407/85 του Kenneth Collins προς την Επιτροπή Θέμα: Ιχθυοτροφία