Γραπτή ερώτηση E-1506/08 υποβολή: Jens-Peter Bonde (IND/DEM) προς το Συμβούλιο. Συνθήκη της Λισαβόνας - Άρθρο 11 - Αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας