Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 959/2008 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2008 , για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από την 1η Οκτωβρίου 2008