Εγγραφο εργασιας των υπηρεσιων της Επιτροπης - συνοδευτικο στην Πρόταση Απόφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου (τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου) - Περιληψη της εκτιμησης αντικτυπου {COM(2007) 559 τελικό} {SEC(2007) 1237}