Γραπτή ερώτηση E-6484/07 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Σκιώδης τραπεζικός τομέας