Υπόθεση C-247/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein oikeus (Φινλανδία) στις 16 Μαΐου 2017 — Oikeusministeriö κατά Denis Raugevicius