Γραπτή ερώτηση E-4073/07 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Συνέχιση λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην Πτολεμαΐδα, και τη Μεγαλόπολη (Ελλάδα)