Υπόθεση T-161/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 4ης Νοεμβρίου 2008 — Group Lottuss κατά ΓΕΕΑ — Ugly (COYOTE UGLY) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος COYOTE UGLY — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα COYOTE UGLY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)