Υπόθεση T-329/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 21ης Μαΐου 2008 — Enercon κατά ΓΕΕΑ (Ε) (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος E — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)