/* */

Υπόθεση F-81/07: Προσφυγή της 6ης Αυγούστου 2007 — Barbin κατά Κοινοβουλίου