Γραπτή ερώτηση E-2178/07 υποβολή: Milan Horáček (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Μεταβολή του κανονισμού του κρατιδίου Thüringen σχετικά με τον προσδιορισμό των πλημμυρισμένων περιοχών