Kommissionens genomförandebeslut av den 19 mars 2020 om rättelse av kommissionens genomförandebeslut av den 25 juni 2019 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av en ansökan om ändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn enligt artikel 105 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (Dealurile Sătmarului [SGB]) 2020/C 100/06