Uitvoeringsbesluitvan de Commissie van 19 maart 2020 tot rectificatie van het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 juni 2019 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van een aanvraag tot wijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Dealurile Sătmarului (BGA)) 2020/C 100/06