Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο - Συμβούλιο Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2006 [SEC(2007) 930] [SEC(2007) 938]