Διορθωτικό στην κοινή δράση 2009/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009 , που παρατείνει τη θητεία του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο ( ΕΕ L 46 της 17.2.2009 )