Γραπτή ερώτηση E-6270/07 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητική διαφήμιση