Γραπτή ερώτηση P-2756/08 υποβολή: Ivo Belet (PPE-DE) προς την Επιτροπή. ΦΠΑ