Γραπτή ερώτηση P-0228/08 υποβολή: Emmanouil Angelakas (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επικίνδυνα τρόφιμα από την Κίνα και Ολυμπιακοί αγώνες