Υπόθεση T-204/07: Προσφυγή της 4ης Ιουνίου 2007 — Ιταλία κατά Επιτροπής