Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 923/88 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1988 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου