Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3013 — Carlyle Group/Edscha) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)