Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 28/08/COL, της 23ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με το πρόγραμμα για την ξυλεία ( Verdiskapningsprogrammet for tre ) Νορβηγία